Főoldal > Szállítási feltételek

Szállítási feltételek

Wet Wipe Kft.
Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Minden olyan értékesítésre irányuló jogviszonyra, ahol a Wet Wipe Kft. (székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai Park 4., cégjegyzékszám: 05-09-007452, a továbbiakban: Wet Wipe Kft.) értékesítő félként jelenik meg, az alábbi feltételek vonatkoznak (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.wetwipe.hu oldalon tekinthető meg.

II. A szállítási szerződés létrejötte, tartalma, teljesítése

1. A Wet Wipe Kft. által közzétett specifikáció, árlista, katalógus nem tekinthető kötelező ajánlatnak. A szállítási szerződés a vevő általi írásos megrendelést követően, a megrendeléssel megegyező tartalmú írásbeli visszaigazolással jön létre. A szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar polgári jog szabályai irányadók. Az ÁSZF rendelkezéseitől a felek kifejezett írásbeli nyilatkozattal a rendelésben és annak visszaigazolásában térhetnek el. A megrendeléstől eltérő tartalommal tett visszaigazolás új ajánlatnak minősül. Felek az elektronikus formában, visszakövethető módon, és bizonyítottan továbbított nyilatkozatokat írásban megtett nyilatkozatként fogadják el.

2. A szállítási szerződés kötelező tartalmi elemei: a termék pontos megnevezése, mennyisége, a termék ellenértéke és a fizetendő pénznem, a megfizetendő adók, díjak, vámok mértéke, az azt fizető fél megnevezésével, a csomagolás módja, a nem visszaküldhető csomagolás ellenértéke, az International Chamber of Commerce (a továbbiakban: ICC) által közétett, 2011. év január hó 01. napjától hatályba lépett Incoterms 2010 rendelkezésinek megfelelő paritás, a vevő neve, címe (szállítási cím), a számlázási cím, a fizetés módja és határideje.

3. A számlázás alapja a Wet Wipe Kft. telephelyén kiadott szállítólevél. A részszállítások ellenértéke kiszámlázásra kerül. A felek a megrendelt mennyiségtől +/- 10 %-ot meg nem haladó mértékű teljesítést szerződésszerű teljesítésnek tekintik. A felmerülő banki költségek és jutalékok minden esetben a vevőt terhelik.

4. A vevő a szállítási szerződés szerint megállapodott mennyiség átvételére köteles a termék készre jelentését követő 8 napon belül. Amennyiben a vevő érdekkörében felmerült okból a megrendelt mennyiség átvételére nem kerül sor, a vevő köteles 300 Ft/nap/raklap tárolási és őrzési díjat fizetni, illetve a felmerült szállítási költséget megfizetni. Amennyiben a vevő a megrendelt mennyiségre tekintettel kedvezményben részesült, azt a tárolási és őrzési díj megfizetésén túl is elveszíti, és köteles az átvett termék ellenértékeként a mennyiségi kedvezmény nélküli árat megfizetni. Amennyiben a készre jelentést követően 15 napon belül a vevő nem szállítja el a megrendelt termékét, úgy a Wet Wipe Kft. jogosult a termék ellenértékét kiszámlázni, melyet a vevő teljseítettnek fogad el. A felek a teljesítés dátumának az elszállításra történő felszólítás kiküldétését követő 30. napot fogadják el.

5. Vevő a termék ellenértékét a számla tartalmának megfelelően köteles megfizetni. Teljesítés napja az a nap, amikor a termék ellenértéke a Wet Wipe Kft. számláján jóváírásra kerül, illetve a Wet Wipe Kft.-hoz megérkezik/pénztárában befizetésre kerül. Előrefizetés, illetve előlegfizetés kikötése esetén a termék szállítására kizárólag az ellenérték, illetve az előleg megfizetését követően kerül sor. Amennyiben vevővel szemben csődeljárást, felszámolási eljárást, vagy egyéb hasonló eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen indul, a Wet Wipe Kft. jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, és követelni a vevő által még ki nem fizetett termékek azonnali visszaszolgáltatását. A Wet Wipe Kft. jogosult a vevővel szemben fennálló kintlévőségei beszámítására.

6. Fizetési késedelem esetén a vevő naptári napokra számolva a számla bruttó összegének alapulvételével számított évi 12 % mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles. Fizetési késedelem esetén a Wet Wipe Kft. jogosult a vevő felé a tárgyi szállítási szerződés, és a vevővel érvényben lévő minden további szállítási szerződés szerint őt kötelező teljesítés felfüggesztésére. A Wet Wipe Kft. jogosult a teljesítés felfüggesztésére abban az esetben is, ha a finanszírozó bank vagy garantőr a közreműködést, szolgáltatásnyújtást (különösen a vevő számlájának faktorálását, akkreditív, garancia kibocsátását, credit check, credit limit rendelkezésre tartását) a vevő ismeretében, nem a Wet Wipe Kft. érdekkörében felmerült okból visszautasítja.

7. A paritás szerint telephelyen történő átadás esetében a vevő szállítóeszköze érkezését megelőzően egy munkanappal köteles a Wet Wipe Kft-ét értesíteni. A Wet Wipe Kft. a vevőt a termék jellegéből adódó, a jogszabályok által előírt szállítási dokumentációval látja el. A vevő felelős az általa küldött szállítóeszköz biztonságtechnikai alkalmasságáért, tisztaságáért, és a nem-megfelelőség által okozott károkért. A vevő az általa igénybe vett fuvarozó magatartásáért a Wet Wipe Kft. felé úgy felel, mintha a fuvarozás során maga járt volna el. Vevő köteles betartani a termék jellegéből adódó szállítási előírásokat (pl. ADR, RID, egyéb). Leszállított paritás esetén a Wet Wipe Kft. jogosult megválasztani a szállítás módját, útvonalát. Amennyiben a vevőnek a szállítást illetően speciális igénye merül fel, annak részleteit és ellenértékét a felek a szállítási szerződésben rögzítik. A Wet Wipe Kft. saját termékeinek eladási ára nettó 200 000 Ft-ot meghaladó rendelési érték esetén tartalmazza a leszállítási költséget.

8. A kárveszély a paritás rendelkezéseinek megfelelően száll át a Wet Wipe Kft.-ről a vevőre. A termék tulajdonjoga a vételár hiánytalan megfizetését követően száll át a vevőre. Amennyiben vevő az árut értékesíti vagy továbbadja úgy, hogy annak tulajdonjogát nem szerezte meg, a Wet Wipe Kft., mint tulajdonos, a mindenkori birtokossal szemben jogosult tulajdonjoga gyakorlására. Amennyiben az áru ellenértéke a felhasználást megelőzően nem kerül kiegyenlítésre, a Wet Wipe Kft.-ét, mint tulajdonost megilleti a létrejött termék értékénék a meg nem fizetett összeggel megegyező mértékű eszmei hányada.

9. A fuvarozási dokumentáció általában az alábbi dokumentumokból áll: számla vagy szállítólevél, fuvarlevél (CMR), esetlegesen: súlyjegyzék, származási igazolás, vagy más okmány a vevő kérése szerint.

10. A Wet Wipe Kft fehér színű, újszerű, életpályája elején lévő raklapot használ. Az áru átadáskor csak ilyen minőségű csere raklapot számít be. Amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben a Wet Wipe Kft a raklapot piaci áron kiszámlázza a vevő felé.

III. Felelősség

1. A Wet Wipe Kft. felel azért, hogy az általa értékesített termék a Wet Wipe Kft. által a vevő részére küldött ajánlat részét képező specifikációban kiadott paramétereknek, a termék csomagolása pedig a vonatkozó jogszabálynak megfeleljen. Amennyiben a vevő a termék specifikációjától eltérő paramétereket kér, teljes körűen felel a megváltoztatott specifikációjú termék előállításához szükséges információk megfelelőségéért. Utólagosan kért változtatások felmerülése esetén a feleknek az eseti körülmények alapján kialakított megállapodása irányadó.

2. Az értékesített termék mennyiségi átadása a Wet Wipe Kft. telephelyén történik. Leszállított paritás esetén a vevő a mennyiségi reklamációt a termék fogadását követően haladéktalanul jelezni, valamint a fuvarlevélen feltüntetni köteles.

3. Csomagolt termék esetén a csomagolás hibáját az átvételkor a vevő haladéktalanul jelezni, és a fuvarlevélen feltüntetni köteles.

4. Minőségi reklamációt a Wet Wipe Kft. a termék szavatossági idején belül fogad el. Bármiféle reklamációt a Wet Wipe Kft. kizárólag abban az esetben fogad el, amennyiben a vevő a terméket elvárható gondossággal, általa bizonyíthatóan az alábbiaknak megfelelő körülmények között tárolta: A terméket száraz és tiszta helyiségben kell tárolni, mely óvja a direkt napsugárzástól és a portól. Előírt tárolási körülmények:

Páratartalom: maximum 60%
Hőmérséklet: 5 °C – 40 °C
A terméket fedett járművel, nedvességtől védve, a csomagolás sértetlenségét biztosítva kell szállítani.

5. A mennyiségi és a minőségi reklamációnak a fizetési határidőre halasztó hatálya nincs.

6. A reklamáció rendezésének módjáról annak kivizsgálását követően a felek esetileg állapodnak meg. A Wet Wipe Kft. felelőssége kizárólag a termék értékéig terjed. A Wet Wipe Kft. és a vevő a reklamáció kivizsgálása tekintetében együttműködni köteles. A kivizsgálási eljárásba független szakértő vonható be, melynek költségeit a marasztalt fél viseli. A reklamált tételt az eljárás befejezéséig a vevő elkülönítetten, a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint köteles tárolni.

7. A felek teljes körűen felelősek minden olyan kárért, amely az általuk igénybe vett harmadik személy közreműködése következtében állt elő. A harmadik személy közreműködéséért az azt igénybe vevő fél úgy felel, mintha maga járt volna el.

8. A Wet Wipe Kft. kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amelyben a nem szerződés szerinti teljesítés oka a vevő érdekkörében merült fel.